Page 4 - 8. GÜN (1-7 Haziran)
P. 4

KOÜ Tıp Fakültesi Uluslararası Standartta Hekim Yetiştiriyor

     (KOÜ-BHİ)
     Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Tıp eğitimi Programları Değerlendirme  Yeni Sağlık Binaları KOÜ’ye Güç Katacak
     ve Akreditasyon Derneği (UTEAK) tarafından bir kez daha  Kocaeli Üniversitesi’nin her dönem kendisine gerçekçi ve
     akredite edildi. 2018-2024 yıllarını kapsayan akreditasyon belgesi  uygulanabilir hedefler belirlediğini aktaran Rektörümüz
     ile Tıp Eğitimi konusunda KOÜ’nün uluslararası hekim yetiştirdiği  Prof. Dr. Hülagü, “Yapımı yakında tamamlanacak olan 30 bin
     belgelenmiş oldu.                    metrekarelik yeni poliklinik binamız başta olmak üzere fiziki
                                 imkanlarımızın gelişimi hem daha iyi bir eğitim, hem de kaliteli
     Tıp Fakültesi’nin Tıp Eğitimi konusunda uluslararası standartlara  bir hizmet vermemizi sağlayacaktır. Yapımı tamamlanan DETAB
     ulaştığını gösteren Akreditasyon Belgesi yapılan tören ile  binamız yeni uygulamalara ve deneysel faaliyetlere geniş imkan
     üniversitemize teslim edildi. Tıp Fakültesi konferans salonunda  tanıyacak, öğrencilerimizin yenilikçi uygulamalar yapmasına
     gerçekleştirilen törene Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü,  izin verip, araştırmacılarımıza kaliteli bir ortam temin edecektir.
     Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, TEPDAD Başkanı  İnanıyorum ki bugün zaten iyi koşullarda olan fakültemiz ve
     Prof. Dr. İskender Sayek, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan,  hastanemiz, hızlı değişime en iyi adapte olan kurumlardan biri
     Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk  olarak daha iyi noktalara gelecektir.” ifadesinde bulundu.
     ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tıp Eğitimi Programlarını
     Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği(TEPDAD) Başkanı Prof.  Akreditasyonun Hakkını Vermek İçin Daha Çok Çalışacağız
     Dr. İskender Sayek tarafından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer  Dekan Prof. Dr. Zafer Utkan, “2008’den 2018’e kadarki süreçte
     Utkan’a verilen belge sonucunda, Tıp Fakültesi’nden mezun olan her  çok heyecanlı bir akreditasyon dönemi geçirdik. Yeniden
     öğrenci, uluslararası standartta eğitim görmüş bir hekim oluyor.  akredite edildiğimizin haberini gururla aldık. Akredite edilmiş
                                 bir tıp fakültesinde bulunmak onure edicidir. Rektörümüz
     Yurtdışından Gelen Hastalara Hizmet Veren Bir Kuruma Dönüştük Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye almış olduğumuz akreditasyon
     Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende müzik dinletisi  sürecinde verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum.
     sunuldu. Akreditasyon sertifika töreninde konuşan Rektörümüz  Aldığımız belgenin hakkını vermek için daha fazla çalışacağız.”
     Prof. Dr. Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ve hastanenin  diyerek duygularını paylaşırken Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu
     kentin göz bebeği konumunda olduğunu vurgulayarak, “Bir evladın  Başkanı Stj. Dr. Abdurrahim Fidan da akreditasyon sürecinde
     yetişmesinde ve gelişmesinde nasıl ilgi, özen ve sevgi gerekiyorsa, biz  öğrenci komisyonun yaptığı çalışmaları anlattı.
     de kurumumuzu bu noktalara getirirken büyük emekler sarf ettik.
     Çok zor günlerden geçerek geldiğimiz bu noktada birçok polikliniği  Prof. Dr. İskender Sayek ise “Burada size bu belgeyi vermekten
     ile Avrupa’da akredite olmuş, yurtdışından gelen hastalara hizmet  gurur duyuyorum. Bu süreç aslında yıllardır devam ediyordu.
     veren bir kuruma dönüştük. Bunun altında ilkeli ve planlı bir  Hepinizi bu süreçteki çalışmalarınızdan yürekten kutluyorum.”
     çalışmanın yattığına inanıyorum. Her daim müthiş bir kararlılıkla  diyerek Tıp eğitiminin durumu, eğitimi tehdit eden unsurlar
     çalışan, hem eğitici, hem hekim, hem de araştırmacı rolünü  ve daha iyi noktaya taşıyabilmek için yapılması gerekenler
     birbirinden ayırmayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”  konusunda konuşma yaptı. Konuşmasının ardından TEPDAD
     dedi.                          Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, Kocaeli Üniversitesi Tıp
                                 Fakültesi’nin 2018-2024 yıllarında akredite olduğunu gösteren
                                 belgeyi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan’a takdim etti.      2
         8. GÜN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9